1
2
Semester Mode Date
1st Semester Batch 2020 Regular 19th of Dec 2020
1st Semester Backlog Backlog 1st week of Jan 2021
3rd Semester Batch 2019 Regular / Backlog 1st week of Jan 2021
5th Semester Batch 2018 Regular / Backlog 1st week of Jan 2021
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31